Audyt sprawozdań finansowych

Jednym z celów naszego audytu jest podniesienie bezpieczeństwa działalności biznesowej prowadzonej przez naszych klientów.

Czytaj więcej

Przegląd sprawozdań finansowych

Jednym z celów naszego audytu jest podniesienie bezpieczeństwa działalności biznesowej prowadzonej przez naszych klientów.

Czytaj więcej

Inne usługi realizowane przez biegłych rewidentów

Nietypowe i skomplikowane zagadnienia księgowe to nasza specjalność.

Czytaj więcej

Usługi świadczone na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Naszym doświadczeniem wspieramy podmioty w restrukturyzacji biznesowej.

Czytaj więcej

Audyt sprawozdań finansowych

Audyt sprawozdań finansowych realizujemy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania. Wypracowaliśmy również własną metodologię prowadzenia prac audytorskich opierając się na swoich doświadczeniach nabytych między innymi
w pracy w największych międzynarodowych firmach audytorskich.

Zaletą świadczonych przez nas usług jest stały kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się na każdym etapie badania sprawozdania finansowego.

Posiadamy również wieloletnie doświadczenie w weryfikacji pakietów konsolidacyjnych grup kapitałowych. W tym zakresie na co dzień współpracujemy z największymi międzynarodowymi firmami audytorskimi.

Realizowane przez nas prace obejmują:

 • badanie sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • badanie sprawozdań finansowych / pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF/MSR)
 • badanie sprawozdań finansowych / pakietów konsolidacyjnych sporządzonych zgodnie z niemieckim prawem bilansowym (German GAAP)

Cykl przeprowadzonej usługi w czterech krokach od prośby, po jej realizację:

Krok 1

Planowanie

 • Spotkania z kluczowymi osobami w spółce
 • Przegląd sprawozdań i raportów z lat poprzednich
 • Zapoznanie się z działalnością spółki, zasadami raportowania
 • Analiza branży i otoczenia spółki
 • Ogólna analiza ryzyk biznesowych

Krok 2

Procedury wstępne

 • Analiza podstawowych obszarów biznesowych, spotkania ze średnią kadrą menedżerską
 • Rozpoznanie kluczowych kontroli wewnętrznych, przeprowadzenie testów działania tych kontroli
 • Udział w inwentaryzacji
 • Przeprowadzenie wybranych testów wiarygodności (na bazie próbkowania statystycznego, celowego etc.)
 • Analiza ryzyk w zakresie podatków (przy udziale doradców podatkowych)

Krok 3

Procedury końcowe

 • Przeprowadzenie pozostałych testów wiarygodności (na bazie próbkowania)
 • Weryfikacja procedur zamknięcia roku, weryfikacja wyceny na dzień bilansowy
 • Przeprowadzenie procedur typu cut-off w zakresie przychodów i kosztów
 • Weryfikacja sporządzonych sprawozdań statutowych
 • Procedury końcowe (analiza zdarzeń po dacie bilansu)

Krok 4

Przekazanie sprawozdania z badania

 • Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych prac audytorskich
 • Spotkanie podsumowujące z kierownictwem jednostki

Przegląd sprawozdań finansowych

Przegląd sprawozdań finansowych realizujemy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Usług Przeglądu. Wypracowaliśmy również własną metodologię prowadzenia prac audytorskich opierając się na swoich doświadczeniach nabytych między innymi w pracy w największych międzynarodowych firmach audytorskich.

Zaletą świadczonych przez nas usług jest stały kontakt z biegłym rewidentem oraz możliwość konsultowania z nim wszelkich problemów i wątpliwości, pojawiających się na każdym etapie badania sprawozdania finansowego.

Cykl przeprowadzonej usługi w czterech krokach od prośby, po jej realizację:

Krok 1

Planowanie

 • Spotkania z kluczowymi osobami w spółce
 • Przegląd sprawozdań i raportów z lat poprzednich
 • Zapoznanie się z działalnością spółki, zasadami raportowania
 • Analiza branży i otoczenia spółki
 • Ogólna analiza ryzyk biznesowych

Krok 2

Procedury wstępne

 • Analiza podstawowych obszarów biznesowych, spotkania ze średnią kadrą menedżerską
 • Rozpoznanie kluczowych kontroli wewnętrznych, przeprowadzenie testów działania tych kontroli

Krok 3

Procedury końcowe

 • Przeprowadzenie testów analitycznych
 • Weryfikacja procedur zamknięcia roku, weryfikacja wyceny na dzień bilansowy
 • Przeprowadzenie procedur typu cut-off w zakresie przychodów i kosztów
 • Weryfikacja sporządzonych sprawozdań statutowych
 • Procedury końcowe (analiza zdarzeń po dacie bilansu)

Krok 4

Przekazanie sprawozdania z badania

 • Sporządzenie sprawozdania z przeprowadzonych prac audytorskich
 • Spotkanie podsumowujące z kierownictwem jednostki

Inne usługi realizowane przez biegłych rewidentów

W oparciu o Międzynarodowe Standardy Usług Pokrewnych realizujemy szczególne rodzaje usług;

 • uzgodnione procedury dotyczące informacji finansowych
 • usługi kompilacji danych finansowych

Celem usługi polegającej na przeprowadzeniu uzgodnionych procedur jest wykonanie przez biegłego rewidenta czynności mających charakter badania, których zakres został uzgodniony między biegłym rewidentem, jednostką oraz odpowiednimi stronami trzecimi oraz poinformowanie o faktycznych ustaleniach.

Celem usługi kompilacji jest wykorzystanie wiedzy księgowego z dziedziny rachunkowości do zebrania, sklasyfikowania i podsumowania informacji finansowych. Kompilacja polega zazwyczaj na zaprezentowaniu szczegółowych danych w dogodnej i zrozumiałej dla odbiorcy postaci.

Krok 1

Szczegółowe uzgodnienie warunków i zakresu zlecenia

Krok 2

Procedury wstępne

 • Szczegółowa analiza obszarów i ryzyk związanych z realizowanymi procedurami audytowymi
 • Analiza danych finansowych będących przedmiotem kompilacji

Krok 3

Procedury właściwe

 • Przeprowadzenie uzgodnionych procedur audytowych
 • Opracowanie danych finansowych będących przedmiotem kompilacji

Krok 4

Przekazanie i omówienie wyników prac

 • Raportu z przeprowadzonych uzgodnionych procedur
 • Raportu z kompilacji danych (np. sprawozdania finansowego)

Usługi świadczone na podstawie Kodeksu spółek handlowych

Służymy pomocą zarówno jako doradcy w procesach restrukturyzacyjnych jak również jako biegli rewidenci realizujący prace audytorskie z zakresu:

 • badania planów połączenia
 • badania planów podziału
 • badania planów przekształcenia w zakresie poprawności i rzetelności
 • badania rachunkowości i działalności spółki z o.o., na żądanie wspólników
 • badania sprawozdania założycieli
 • wyceny akcji będących przedmiotem przymusowego wykupu
 • badania wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej

Krok 1

Uzgodnienie warunków współpracy, formalny wybór przez sąd rejestrowy

Krok 2

Procedury wstępne

 • Analiza podstawowych obszarów biznesowych
 • Rozpoznanie kluczowych kontroli wewnętrznych
 • Analiza ryzyk biznesowych

Krok 3

Procedury właściwe

W zależności od rodzaju realizowanej usługi przeprowadzamy odpowiednio dobrane procedury audytowe lub inne czynności (analizy, prognozy etc.)

Krok 4

Przekazanie sprawozdania z badania

 • Sporządzenie sprawozdania/opinii/raportu z wykonanych prac audytorskich
 • Raportu z kompilacji danych (np. sprawozdania finansowego)