Rekomendacje w sprawie SF w okresie COVID-19

Dagmara Szwaj

0

Mając świadomość wyjątkowości sytuacji i złożoności warunków, w jakich będą sporządzane sprawozdania finansowe niektórych jednostek za rok obrotowy 2020, Komitet Standardów Rachunkowości, opracował rekomendacje (Załącznik do Uchwały 13/2020 z dnia 10 grudnia 2020r.), które – mamy nadzieję – okażą się pomocne przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych za 2020 rok. Poniżej przedstawiamy skrót […]

Informacja o COVID-19 w Sprawozdaniu z działalności jednostki

Łukasz Skarzyński

0

W związku z przygotowanymi przez Komitet Standardów Rachunkowości rekomendacjami odnośnie sporządzania sprawozdania finansowego w czasie pandemii COVID-19 przygotowaliśmy dla Państwa streszczenie najważniejszych zaleceń dotyczących sporządzania Sprawozdania z działalności jednostki (dalej również jako: „Sprawozdanie”), a także przykłady sformułowań do wykorzystania w Sprawozdaniu. COVID-19 należy potraktować jako zdarzenie na tyle istotne z punktu widzenia osiągniętych wyników finansowych […]