Faktoring

17.05.2021

Oferowanie kontrahentom tzw. „kredytu kupieckiego”, a więc wydłużonego terminu płatności za zakupione przez nich produkty i usługi jest powszechnie stosowaną praktyką wśród przedsiębiorców. Coraz częściej dochodzi jednak do sytuacji, w których kupujący zwleka z uregulowaniem swoich zobowiązań. Prowadzić to może do zatorów płatniczych, w efekcie których spółka może utracić płynność finansową. Zapobiegać takim sytuacjom można korzystając z usług faktoringu.

Faktoring polega na wykupie od klienta (dostawcy towarów i usług), zwanego również faktorantem, nieuregulowanej faktury. Klient otrzymuje na swoje konto środki pieniężne za konkretną fakturę, natomiast kontrahent zobowiązany jest do dokonania płatności na rzecz faktora (instytucji finansowej, która zawarła z klientem umowę faktoringu). Usługa ta ma na celu zapobiegać zatorom płatniczym klienta, dzięki czemu może on zachować płynność finansową, a główną zaletą faktoringu jest fakt, że faktorant otrzymuje należne mu środki (najczęściej ok. 80-90% wartości faktury) niemal natychmiast. Faktor natomiast od tego momentu przejmuje na siebie (częściowo lub w całości) ryzyko nieuregulowania należności przez nabywcę dóbr i usług. Poziom ryzyka zależy od typu zawartej umowy faktoringowej. Wyróżnić można:

  • Faktoring pełny: w tym typie umowy faktoringowej nie występuje regres. Oznacza to, że całe ryzyko przejmuje na siebie faktor. W przypadku nieuregulowania wierzytelności przez kontrahenta faktorant nie musi zwracać wypłaconych środków pieniężnych oraz nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Z tego powodu faktoring pełny jest najdroższym rodzajem tej usługi.
  • Faktoring niepełny: w tym przypadku faktor nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną niewypłacalność dłużnika. Jeśli nie ureguluje on swojego zobowiązania faktor ma prawo żądać od faktoranta zwrotu wypłaconych mu środków. Z powodu braku transferu ryzyka usługa taka jest tańsza od faktoringu pełnego.
  • Faktoring mieszany: strony umowy odgórnie ustalają kwotę do której faktor ponosi odpowiedzialność za niewypłacalność dłużnika. Po jej przekroczeniu odpowiedzialność ponownie przechodzi na faktoranta.

Innym kryterium podziału umów faktoringowych jest jawność. W tym przypadku wyróżnić można:

  • Faktoring jawny: dłużnik zostaje powiadomiony o cesji wierzytelności, a spłata ma zostać dokonana na konto faktora. Ten typ faktoringu jest w Polsce najpopularniejszy. Powodem tego jest niższa cena w porównaniu z faktoringiem tajnym, gdyż w tym przypadku faktor może zweryfikować dłużnika, którego dotyczy faktura.
  • Faktoring tajny: dłużnik nie otrzymuje informacji o cesji wierzytelności. Płatność dokonywana jest standardowo na konto faktoranta, który następnie musi zwrócić ją faktorowi. Faktoring tajny wykorzystywany jest w sytuacji, kiedy przedsiębiorca boi się reakcji kontrahenta na wieść o cesji wierzytelności. Może zostać to odebrane jako brak zaufania i pogorszyć przyszłe relacji między stronami. Wadą takiego rozwiązania jest cena – z uwagi na brak możliwości weryfikacji dłużnika wzrasta ryzyko faktora, a co za tym idzie, jego wynagrodzenie.
  • Faktoring półotwarty: dłużnik informowany jest o cesji wierzytelności dopiero w momencie otrzymania od faktora wezwania do zapłaty.

Poza omawianym powyżej faktoringiem klasycznym istnieje także faktoring odwrócony. Polega on na zawarciu umowy, dzięki której faktor płaci dostawcom faktoranta za wystawione przez nich faktury, natomiast faktorant zobowiązany jest do spłacenia tej wartości (przeważnie powiększonej o odsetki) faktorowi w określonym terminie. Jest to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą zachować ciągłość łańcucha dostaw, ale nie posiadają wymaganych do tego w danym momencie środków pieniężnych.

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w ostatnich latach wzrastała zarówno liczba faktorantów, jak również wartość wykupywanych wierzytelności. Oznacza to, że faktoring staje się coraz bardziej popularną usługą wśród przedsiębiorców.

 

___

Pobierz wersję PDF

W przypadku pytań związanych z tym tematem, prosimy o kontakt: sekretariat@abcaudit.com.pl

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

Komentarze

0