Informacja o COVID-19 w Sprawozdaniu z działalności jednostki

22.01.2021

W związku z przygotowanymi przez Komitet Standardów Rachunkowości rekomendacjami odnośnie sporządzania sprawozdania finansowego w czasie pandemii COVID-19 przygotowaliśmy dla Państwa streszczenie najważniejszych zaleceń dotyczących sporządzania Sprawozdania z działalności jednostki (dalej również jako: „Sprawozdanie”), a także przykłady sformułowań do wykorzystania w Sprawozdaniu.

COVID-19 należy potraktować jako zdarzenie na tyle istotne z punktu widzenia osiągniętych wyników finansowych i płynności oraz stanowiące istotny czynnik ryzyka w przyszłości, że przekazywanie oceny skutków, w tym możliwych skutków, jest zasadne, a wręcz pożądane. Nawet jeśli według kierownictwa (Zarządu) pandemia nie miała istotnego wpływu na działalność jednostki, Sprawozdanie z działalności powinno zawierać wyjaśnienie takiego osądu oraz opis działań Zarządu, dzięki którym wpływ był nieistotny. Ważne jest także wskazanie, na jakie obszary działalności Spółki stan pandemii może mieć wpływ w dającej się przewidzieć przyszłości. Należy także pamiętać, iż Sprawozdanie powinno uwzględniać wszystkie istotne informacje jakie wystąpiły do dnia sporządzenia dokumentu (a nie tylko do końca roku obrotowego), w związku z czym Sprawozdanie z działalności za rok 2020 powinno zawierać także istotne informacje z 2021 roku.

Opisanie rzeczywistej i całej skali oddziaływania pandemii jest bardzo trudne, zaleca się jednak przedstawienie w sposób wywarzony i obiektywny następujących obszarów:

 

1. Zmiany w otoczeniu zewnętrznym

– zmiany w kształtowaniu się głównych czynników makroekonomicznych mających wpływ na działalność jednostki (np. inflacja, stopy procentowe)

Przykład:

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 roku Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się obniżyć stopy procentowe Narodowego Banku Polskiego. W związku z tym obniżeniu uległo oprocentowanie kredytów/lokat bankowych co przyczyniło się do zmniejszenia się kosztów/przychodów finansowych. Obniżenie stóp pośrednio doprowadziło także do zwiększenia się inflacji. Skutkowało to podniesieniem cen sprzedawanych wyrobów/kupowanych materiałów, co miało wpływ na wysokość zysku operacyjnego.

– zmiany prawno-legislacyjne wprowadzone w 2020 roku w związku z wybuchem pandemii (np. tarcze antykryzysowe, zmiany w kodeksie pracy)

Przykład:

W związku z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 roku Rząd postanowił wprowadzić pakiety pomocowe dla poszkodowanych branż i przedsiębiorstw. Jedną z form pomocy były pożyczki udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego dla poszkodowanych podmiotów. Ponadto zostały ustalone wymogi, przy których spełnieniu część pożyczki może zostać umorzona. Przewiduje się, że 50% pożyczki zostanie umorzone, a kwota ta zostanie zarachowana w poczet pozostałych przychodów operacyjnych, co będzie miało bezpośredni wpływ na wynik finansowy Jednostki w przyszłym w roku obrotowym.

2. Wpływ pandemii na rentowność i wynik finansowy

Przez wpływ na rentowność i wynik finansowy rozumie się zarówno zmniejszenie się sprzedaży oraz konieczność postojów produkcyjnych spowodowanych kwarantanną, jak również otrzymana pomoc finansowa w ramach tzw. „tarcz antykryzysowych”, ponieważ umorzona część takiej pożyczki zostanie w przyszłości wykazana w przychodach Jednostki. Istotne w tym punkcie są również działalności zaniechane z powodu pandemii oraz ewentualne odpisy z tytułu utraty wartości aktywów.

Przykład:

Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 roku spowodował czasowe zamknięcie galerii handlowych, w związku z czym nasze sklepy stacjonarne nie mogły prowadzić sprzedaży produktów co istotnie przyczyniło się do obniżenia przychodów ze sprzedaży.

Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 roku spowodował istotne obniżenie się ruchu turystycznego, w związku z tym Zarząd zdecydował o zaniechaniu pobocznej działalności, jaką było prowadzenie domków letniskowych w Świnoujściu.

Zarząd przewiduje, że w związku ze spełnieniem wymogów pożyczka udzielona w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej” zostanie umorzona w 50%. Spowoduje to zarachowanie tej kwoty w poczet pozostałych przychodów operacyjnych i będzie miało istotny wpływ na kształtowanie się wyniku finansowego w 2021 roku.

3. Wpływ pandemii na płynność i/lub wypłacalność jednostki

Utrata płynności w związku ze zmniejszeniem się sprzedaży oraz wsparcie w ramach „tarczy antykryzysowej”.

Przykład:

Znaczący spadek obrotów spowodowany wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 roku spowodował obniżenie się płynności finansowej jednostki. Negatywne skutki zostały jednak częściowo zredukowane dzięki pożyczce otrzymanej w ramach tzw. „tarczy antykryzysowej”.

4. Ocena sytuacji na rynku/segmentach rynku, na których działa/zamierza działać/wycofała się z działania przez pandemię.

Poza segmentami, na których obecnie działa jednostka istotne są także informacje o branżach, do których spółka zamierza dołączyć oraz o tych, z których zmuszona była się wycofać ze względu na wybuch pandemii.

Przykład:

W związki z wybuchem pandemii COVID-19 w 2020 roku Zarząd zdecydował o wstrzymaniu planowanego wejścia na rynek sprzętów narciarskich. Zamknięcie stoków narciarskich w okresie świątecznym 2020 roku znacząco obniżyło sprzedaż tego typu wyposażenia. W związku z tym rentowność branży również uległa obniżeniu. Z tego powodu Zarząd podjął decyzję o wstrzymaniu się od zakupu nowych maszyn produkcyjnych do czasu zakończenia pandemii, kiedy branża ta powinna wrócić na swój standardowy poziom sprzedaży oraz rentowności.

5. Niepewność co do wyceny bilansowej

Zwiększone ryzyko wiarygodności wszelkich szacunków księgowych.

Przykład:

Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 roku miał istotny wpływ na kondycję finansową kontrahentów jednostki, w związku z czym na koniec roku obrotowego dokonano ponownego  oszacowania  wartości  należności  nieściągalnych  i  ich  odpisania   w koszty.

6. Ocena ryzyka rynkowego instrumentów finansowych z powodu pandemii

Zwiększenie się ekspozycji spółki na ryzyko rynkowe tj. ryzyko zmian cen oraz kursów walutowych, ryzyko kredytowe z powodu COVID-19.

Przykład:

W związku z działaniami prowadzonymi przez Narodowy Bank Polski kurs walutowy polskiego złotego uległ osłabieniu. Z uwagi na fakt kupowania materiałów od zagranicznych  podmiotów  ze   strefy   euro   zwiększeniu   uległy   ceny   dóbr   w przeliczeniu na walutę krajową.

7. Ewentualne wskazanie przyczyn zaniechania działalności lub jej istotnego ograniczenia

Przykład:

Wybuch pandemii COVID-19 w 2020 roku spowodował istotne obniżenie się ruchu turystycznego, w związku z tym Zarząd zdecydował o zaniechaniu pobocznej działalności, jaką było prowadzenie domków letniskowych w Świnoujściu.

8. Podejmowanie działań w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii

Przykład:

W związku z ryzykiem czasowego wstrzymania działalności spowodowanej ewentualną kwarantanną pracowników zdecydowano o zastosowaniu środków ochrony w postaci obowiązkowego noszenia maseczek na terenie zakładu oraz przejściu na tryb zdalny części pracowników administracji.

 

 

Źródło: Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii Covid – 19 – Rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości, Grudzień 2020 r.

___

Pobierz wersję PDF

W przypadku pytań związanych z tym tematem, prosimy o kontakt: sekretariat@abcaudit.com.pl

Nie zapomnij sprawdzić, co słychać na naszym Facebooku i Linkedinie!

Facebook                Linkedin

Komentarze

0